menu

Verantwoording


Financiën

Uit de Statuten…

Het vermogen van de Stichting Grietjebie zal worden gevormd door:
• subsidies en donaties
• schenkingen, erfstellingen en legaten.

Bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitvoering van hun functie gemaakte kosten.

Sinds de oprichting van de Stichting Grietjebie in april 2007 hebben de bestuursleden al hun onkosten steeds zelf betaald.

Grietjebie beheert geen kasgelden. Alle gelden staan op een lopende betaalrekening.

De keuze van bestedingen aan projecten is onderwerp van bestuursvergaderingen. In geval van reiskosten binnen Suriname die specifiek voor Grietjebie gemaakt worden, kan het bestuur een vergoeding toekennen. Bestedingen worden gespecificeerd vastgelegd onder overlegging van schriftelijke bewijsstukken.

Ieder boekjaar (=kalenderjaar) stelt het bestuur de financiële jaarstukken vast. Deze bestaan uit een balans en een staat van baten en lasten.

De jaarstukken van Stichting Grietjebie:

2020  -  2019  -  2018  -  2017  -  2016


terug